Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding

Op deze pagina leest u het verkiezingsprogramma van de VVD voor de periode 2018-2022.
De VVD gaat de komende periode weer de mouwen opstropen en aan het werk om problemen in onze gemeente serieus te nemen en stap voor stap op te lossen.
De VVD zet zich in zodat inwoners leven in een omgeving waar het prima leven is in onze prachtige wijken en dorpen. Waar het veilig is, je goed kunt wonen, werken en recreëren, waar iedereen meedoet en ruimte is voor eigen initiatief. Waar uitstekend onderwijs is en lage lasten met een financieel gezonde gemeente die er voor ons is!

Ik wil leven in een omgeving…

1. Waar het prima leven is
1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
1.2 Waar je afval gemakkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt
1.3 Waar je kunt genieten van de natuur
1.4 Waar vervoer van A naar B vlot gaat en waar je goed kunt parkeren
1.5 Waar het goed recreëren is
1.6 Waar een Fonds Vitale Kernen voorziet in lokale behoeften

2. Waar ruimte is voor eigen initiatief
2.1 Waar inwoners volop ruimte krijgen
2.2 Waar ondernemers volop ruimte krijgen
2.3 Waar duurzaamheid in het teken van ondernemen staat

3. Waar iedereen meedoet
3.1 Waar je met plezier naar je werk gaat
3.2 Waar jongeren zich thuis voelen en met plezier naar school gaan
3.3 Waar iedereen goede zorg krijgt
3.4 Waar ruimte is voor sport
3.5 Waar aandacht is voor kunst en cultuur
3.6 Waar nieuwkomers zich aanpassen

4. Waar je je veilig voelt

5. Waar de gemeente er voor ons is
5.1 Waar de gemeente dienstbaar en modern is
5.2 Waar de gemeente je niet in de weg zit
5.3 Waar de gemeente zuinig en zinvol met belastinggeld omgaat

1. Waar het prima leven is

1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

Balans in woningaanbod
Wij willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er genoeg kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen. Er is steeds meer balans tussen huur en koop, er zijn ook inwoners die bewust kiezen voor een huurwoning. Wij willen dat er voldoende betaalbare goede huurwoningen zijn, ook in de particuliere sector. Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen.

Nieuwe woonvormen
Er zijn voortdurend nieuwe initiatieven in de woningbouw. De wensen van inwoners veranderen. In onze gemeente is voldoende ruimte voor nieuwe concepten en initiatieven zoals kangoeroe-woningen en tiny houses. Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven wij ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.

Subsidies alleen waar nodig
Wij willen niet meer sociale huurwoningen in onze gemeente dan het huidige aantal. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente maakt prestatieafspraken met woningcorporaties t.a.v. het voorkomen van scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen.

Bestemmingsplan beschikbaar
Voor inwoners is het handig om gemakkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten en/of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn.

Verlagen OZB
Wij zijn voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB), op regionaal niveau willen we niet uit de pas lopen.

Combinatie wonen en werken
In de buitendorpen leeft de behoefte om wonen en werken op hetzelfde terrein te kunnen realiseren. Wij vinden dat in de buitendorpen mogelijkheden moeten zijn voor wonen-werken combinaties.

Dynamische markt
Wij hebben recent de woonvisie vastgesteld. De woningmarkt is echter niet statisch en daarom is het belangrijk deze regelmatig af te stemmen en te evalueren met buurgemeenten. De gemeente organiseert met enige regelmaat overleg met marktpartijen zoals makelaars, ontwikkelaars, aannemers, geldverstrekkers om inzicht te krijgen in de woonwensen en woonmogelijkheden van inwoners.

1.2 Waar je afval gemakkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt

Wij wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat niet alleen de gemeente maar ook inwoners zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt en helpt verrommeling tegen te gaan. Bij afval- en waterstromen stimuleren wij het principe van de circulaire economie.

Schone wijken
Wij willen meer afvalbakken laten plaatsen op ontmoetingsplekken, langs recreatieve fietspaden, in parken en in speeltuinen waar afvalbakken ontbreken en nu rotzooi wordt achtergelaten. Overlast door hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en anderzijds wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. De schoonste wijk? Die wordt beloond en kan het voorbeeld vormen voor andere wijken.

Actief in afvalscheiding
De gemeente stimuleert en faciliteert inwoners om papier, glas, textiel, GFT afval en dergelijke thuis te scheiden. Voor niet bron-gescheiden GFT afval, kunststof, drankenkartons en metaal is nascheiding goedkoper en efficiënter. De gemeente vervult zelf een voorbeeldrol als het gaat om het stimuleren van de circulaire economie, o.a. bij het inkoopbeleid.

Keuze in wijze afvalinzameling
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling. Inwoners moeten daarbij de keuze krijgen of ze het afval thuis opgehaald willen hebben (containers) of het zelf naar een ondergrondse container in het dorp of de wijk willen brengen. Als het inzamelen en ophalen van afval goedkoper is, leidt dit tot lagere kosten voor deze inwoners.

Zuinig met water
Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water. Hiervoor gaat de gemeente actief op zoek naar innovatieve samenwerking met het waterschap.

Heffingen per perceel
De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van water. Wij vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt ook bijdraagt aan de kosten. In onze gemeente kiezen we daarom voor heffing van de gebruiker van een perceel.
Voorkomen van wateroverlast
De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen en inwoners om oplossingen te zoeken voor de wateroverlast op het land en op straat.

1.3 Waar je kunt genieten van de natuur

Wij houden allemaal van de natuur. We genieten van onder andere de bossen van Oranjewoud, de petgaten van de Deelen, de weidsheid van de Tjongervallei. Van de vogels in de tuin en de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze leefomgeving zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan.

Natuur en recreatie hand in hand
De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar maar kunnen goed hand in hand gaan. Wij streven ernaar om regelmatig ergens in de gemeente een nieuw wandel – of fietspad in gebruik te nemen, met bijbehorende faciliteiten, om de gemeente nog mooier te maken. We sluiten bestaande paden op elkaar aan of maken natuur in onze gemeente toegankelijk. De ideeën voor een nieuw fiets- of wandelpad zijn afkomstig uit de dorpen en wijken zelf, jaarlijks wordt het beste idee gerealiseerd uit het Fonds Vitale Kernen.

Duurzaam door eigen initiatief
Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al lang bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen, milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur echt iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.


1.4 Waar vervoer van A naar B vlot gaat en waar je goed kunt parkeren

Wij verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe veilig van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.

Toekomstbestendige fietsfaciliteiten
Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen worden ingericht inspelend op trends als de elektrische fietsen. Hierbij staan veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal. Naast goede fietspadenmoeten er ook voldoende stallingsruimtes zijn, voorzien van oplaadpunten.

Innovatief en efficiënt openbaar vervoer
Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is, afgestemd op de vraag. We zijn terughoudend met het subsidiëren van het OV en voorstander van het laag houden van de belasting. We staan open voor innovatieve kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen. Wij vinden dat een belangrijke voorziening als het ziekenhuis De Tjongerschans met het openbaar vervoer bereikbaar moet zijn.

Ruime brugbedieningstijden
Vaarrecreanten willen zo weinig mogelijk rekening houden met openings- en sluitingstijden van bruggen. De huidige pauzes bij veel bruggen, waarin de brug niet bediend wordt, zijn een ergernis voor veel watersporters. Ruime brugbedieningstijden sluiten aan op de wensen en eisen van deze vaarrecreanten en komen de doorvaart ten goede.

Betaalbaar parkeren
Wij willen het parkeren zodanig regelen dat het betaalbaar blijft en dient als bijdrage aan een bereikbaar centrum en leefbare wijken en buurten. Parkeren bij Sportstad blijft wat ons betreft gratis. In Heerenveen is het mogelijk om met mobiele telefoon en pinpas je parkeerkosten te voldoen. Daarnaast zal de gemeente innovaties op parkeergebied, zoals automatisch betalen bij parkeren blijven monitoren en daarop inspelen.

Parkeermanagement bij evenementen
Het grootschalig parkeren in woonwijken bij evenementen moet goed gereguleerd worden zodat inwoners hier geen hinder van ondervinden. Er moet geïnvesteerd worden in parkeermanagement, duidelijke looproutes en gedragsverandering. Recreatieve bezoekers van sportstad moeten hun eigen parkeergelegenheid hebben en behouden bij grootschalige evenementen op die locatie. Voor de bezoekers van evenementen rondom Sportstad zijn parkeervoorzieningen gecreëerd, het gebruik hiervan moet worden gestimuleerd en parkeeroverlast elders dient te worden bestreden.

Ondertunneling Rottumerweg
Door toenemend treinverkeer over het spoor van Heerenveen zal de overlast hiervan toenemen. Ondertunneling aan de Rottumerweg zal de overlast beperken voor omwonenden en omliggende (school)locaties.

FeanFiets
Voor vaarrecreanten, bezoekers via het openbaar vervoer en bezoekers uit de regio moet het mogelijk zijn de winkelcentra in onze gemeente, maar ook andere mooie locaties zoals het museum Belvedère en de bossen van Oranjewoud te bezoeken. De introductie van de FeanFiets biedt hiervoor een oplossing. Op een aantal strategische plekken zijn Feanfietsen beschikbaar om omliggende locaties te kunnen bezoeken.

Voortdurend verbeteren verkeersveiligheid
De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante belanghebbenden creëren wij daar samen een veilige omgeving van schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes. Bij aanleg of herinrichting van wegen worden geen verkeersdrempels aangelegd. In plaats van deze drempels willen wij dat er gestuurd wordt op het gedrag van weggebruikers met behulp van bijvoorbeeld snelheidsmeters langs de weg en optische wegversmallingen. Wij zijn voorstander van initiatieven waarbij buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.
Verminderen verkeersongevallen
Meer preventie, aandacht voor gedrag en slimme oplossingen in de infrastructuur in samenwerking met relevante partijen zoals politie, onderwijs en inwoners moet leiden tot een afname van het aantal verkeersongevallen met letsel en het rijden onder invloed.

1.5 Waar het goed recreëren is

Recreatie en Toerisme is van belang voor de werkgelegenheid, de lokale economie en het welbevinden van de inwoners van onze gemeente. Een aantrekkelijk centrum speelt hierin een belangrijke rol. De lijnen in de notitie recreatie en toerisme ‘Vrijetijdseconomie in Gemeente Heerenveen 2015 – 2018’ willen wij doorzetten in de periode na 2018. Centraal hierin staat voor ons het verbinden van blauwe en groene structuren, de verbinding van land- en waterrecreatie. Heerenveen is de poort tussen de natuurgebieden Friese Wouden en De Friese Meren.

Aantrekkelijk centrum
Heerenveen, een centrum met uitstraling. Waar het goed recreëren is en waar je graag je vrienden, familie en zakenrelaties rondleidt. Met passende winkels en horeca, een gezellige sfeer en mooie doorkijkjes. Geen leegstand maar welstand. Winkels die goed bereikbaar zijn. Wij willen dat er verder wordt geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van het centrum van Heerenveen, waaronder het Burgemeester Kuperusplein.

Versterken recreatiemogelijkheden
Wij zien plannen zoals Feannetië graag op de agenda. Plannen om de gemeente aantrekkelijker te maken voor (vaar)recreanten en die financieel haalbaar zijn, verdienen onze aandacht. Wij zijn voor een verfraaiing en verbetering van de Kolk (‘ achter de kerk’ ) met o.a. de benodigde voorzieningen voor vaarrecreanten.

Aandacht voor historie
Cultuurhistorische routes en linies maken we bereikbaar en beleefbaar. Dit willen we onder meer doen door historische bezienswaardigheden en wetenswaardigheden op een moderne manier te ontsluiten.

1.6 Waar een fonds Vitale Kernen voorziet in lokale behoeften

Wij willen samen met de plaatselijke belangen van de dorpen inventariseren welke plannen de komende periode in aanmerking komen voor realisatie vanuit het fonds Vitale Kernen. Bijvoorbeeld het opknappen van het centrum van Jubbega, Aldeboarn en Akkrum. Wij staan open voor een verdere verhoging van dit fonds.

2. Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1 Waar inwoners volop ruimte krijgen

Steeds meer inwoners van de gemeente nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke vraagstukken in onze leefomgeving. Naast het vele vrijwilligerswerk zijn er initiatieven op het gebied van het beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Initiatieven die passen in een krachtige gemeente met zelfstandige inwoners waarin inwoners, organisaties en gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid delen en nemen. Om het leefklimaat in onze gemeente verder te verbeteren en het wonen nog plezieriger te maken voor zoveel mogelijk inwoners.

Stimuleren kansrijke zelfstandige initiatieven
Wij stimuleren nieuwe kansrijke, zelfstandige initiatieven van inwoners en organisaties. De gemeente faciliteert waar nodig en mogelijk inwoners en organisaties bij de opstart van voorzieningen die bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving.

Omgevingsvisie
De gemeente staat in nauw contact met inwoners en organisaties, zoals plaatselijk belangen en wijkverenigingen, om ideeën, wensen en behoeften met elkaar uit te wisselen en te kunnen verwezenlijken. Zoals beoogd met de omgevingsvisie.

2.2 Waar ondernemers volop ruimte krijgen

Ondernemers zijn onmisbaar voor een bloeiende economie. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van onze gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Er zijn verschillende bedrijven in onze gemeente gevestigd die belangrijk zijn voor de werkgelegenheid. Het is belangrijk dat deze ondernemers kunnen ondernemen in een aantrekkelijke omgeving.

Minder regels
Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven stimuleert de gemeente de ondernemer het beste te doen. Daarom willen wij minder regels. Wij willen overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet-handhaafbare regels schrappen. We willen één wethouder die verantwoordelijk wordt voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk. Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen waarop alle lokale lasten staan vermeld. En: ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open gaat (bijvoorbeeld op zaterdagavond), daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig.

Ruimte voor boeren
Wij hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Deze sector moet zich kunnen blijven ontwikkelen en ruimte krijgen voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Agrarische ondernemers krijgen ook de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten: dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast. We stimuleren agrariërs om aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land- en tuinbouwbeleid onnodig op te geven voor ‘natuurontwikkeling’.

Plattelandswoning in bestemmingsplan
Waar door schaalvergroting nieuwe bedrijven ontstaan, zullen bestaande agrarische gebouwen hun functie verliezen. Wij willen een andere bestemming voor vrijkomende gebouwen toestaan op voorwaarde dat dit geen beperking in de bedrijfsvoering van de bestaande bedrijven oplevert. Door de plattelandswoning in bestemmingsplannen in het buitengebied op te nemen kunnen dienst- c.q. bedrijfswoningen bij boerderijen voor normale bewoning worden gebruikt en zijn tegelijkertijd de agrarische bedrijven in de omgeving bescherm. Hiermee voorkom je leegstand en verpaupering in het buitengebied.

Vereenvoudiging vergunningsstelsel
Wij willen de geldigheidsduur van vergunningen verlengen waar dat kan. Verder willen we vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels (dus bijvoorbeeld geen aparte ventvergunning, uitritvergunning, objectvergunning of reclamevergunning meer).

Gemeente betaalt rekeningen direct
Ondernemers zijn afhankelijk van inkomsten en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen direct.

Van der Valk hotel Heerenveen
Wij ondersteunen het proces van nader onderzoek m.b.t. de vestiging van een Van der Valk hotel aan de A32 bij Skoatterwâld en Oranjewoud. Voor de vestiging zijn een aantal randvoorwaarden gesteld zoals goede verkeersafwikkeling in relatie tot de woonwijken, goede ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing en een meerwaarde voor Heerenveen.

2.3 Waar duurzaamheid in het teken van ondernemen staat

Het is belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het milieu. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt ook een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudige procedures.

Een energie neutrale gemeente
Wij werken naar energieneutraal en wekken onze energie lokaal op. We zetten vooral in op zon en (aard)warmte. Windenergie is geen optie in de gemeente Heerenveen. Geothermie, mits veilig te realiseren, heeft onze hoogste prioriteit. Wanneer dit project slaagt, heeft dit een bijzonder gunstig effect op het verduurzamen van het bedrijfsleven in Heerenveen.

Verduurzamen woningen
Energie die je niet verbruikt hoe je niet op te wekken. Wij willen inzetten op isolatie. Wij willen dat de gemeente huiseigenaren helpt bij het verduurzamen van hun woning. Het opsporen van warmte- lekken kan een eerste stap zijn, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van warmtecamera’s. We willen onderzoeken of het mogelijk is om de OZB te koppelen aan het energielabel van een woning.

Stimuleren van vergroening
Wij willen streven naar een gezonde leefomgeving. Groen en water krijgen in de kernen een prominentere plaats. En gemeente en inwoners zorgen gezamenlijk voor het openbaar groen. Inwoners worden uitgedaagd om hun eigen tuin te vergroenen, te denken aan acties als “tegel eruit, groen erin”, gratis bloemzaadjes en gratis compost. Bermen langs wegen en fietspaden worden zodanig beplant en gezaaid zodat ze passen bij een natuurlijke leefomgeving.

Voldoende oplaadpunten elektrische auto’s
Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.

Deregulering in plaats van subsidies
De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidies te verstrekken.

3. Waar iedereen meedoet

3.1 Waar je met plezier naar je werk gaat

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Werkt betekent een inkomen om in de dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

Werken aan werk
Wij streven ernaar dat in 2025 iedereen in onze gemeente die kan werken, werkt, in welke vorm dan ook en dat alle jongeren beschikken over een startkwalificatie. Het aantal bijstandsuitkeringen en de werkloosheid moet worden teruggedrongen. Om mogelijkheden te creëren worden o.a. lokale ondernemers gestimuleerd om stage- en werkervaringsplekken aan te bieden voor inwoners die dat tijdelijk nodig hebben en worden werkzaamheden in opdracht van en binnen de gemeente, zover wettelijk mogelijk en wenselijk, uitgevoerd door lokale organisaties, mits competitief op prijs en kwaliteit.

Tegenprestatie voor uitkering
Mensen die (tijdelijk) niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Voor het ontvangen van een uitkering mag de gemeente een tegenprestatie verwachten. Iedere inwoner kan een bijdrage kan leveren aan de maatschappij, naar eigen kunnen. Iedereen die gebruik moet maken van het sociaal vangnet geeft aan welke bijdrage hij/zij hiervoor zal leveren. Hierbij kan worden gedacht aan o.a. vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Werk moet lonen
Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) worden afgeschaft.

Geen inkomenspolitiek
De gemeente doet niet aan inkomenspolitiek. Experimenten zoals het basisinkomen doen wij niet aan mee.

Toezicht op uitkeringen
Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of weigert een tegenprestatie te verrichten, verliest zijn of haar uitkering. Onterecht betaalde uitkeringen worden teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. Fraude met uitkeringen wordt te allen tijde vervolgd.

3.2 Waar jongeren zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

Op school leren jongeren kennis en vaardigheden, normen, waarden en omgangsvormen. Nodig voor nu en in de toekomst. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Goed onderwijs, aanvullend op de opvoeding, biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Goed onderwijs is dan ook onmisbaar, school moet voor iedere jongere een plek zijn waar ze graag willen en kunnen zijn. Onderwijs en lokale organisaties werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later.

Muziek, sport en cultuur bijeen
De gemeente stimuleert dat er ruimte is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld voor muziek, sport en cultuur.

Toezicht op toegankelijkheid scholen
Het is belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school een kind gaat. Hiervoor is wetgeving met betrekking tot aanmelding opgesteld. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben, de gemeente ziet erop toe dat deze eerlijk zijn, transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.

Reiskosten bijzonder onderwijs voor eigen rekening
Reiskosten voor speciaal onderwijs worden vergoed, reiskosten voor bijzonder onderwijs komen voor rekening van de ouders zodra dit wettelijk mogelijk is.

Meldpunt signalering probleemgedrag
Scholen hebben een taak bij vroegtijdige signalering van o.a. pestgedrag, huiselijk geweld, radicalisering en loverboys. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor een goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport en is er een meldpunt bij de gemeente waar onderwijsinstellingen met eventuele zorgen hieromtrent terecht kunnen.

3.3 Waar iedereen goede zorg krijgt

Iedereen zou zorgeloos en gezond moeten kunnen opgroeien en ouder worden. Als de zorg voor het gezin te zwaar wordt of de gezondheid te wensen overlaat, helpen we elkaar, dat vinden we normaal. Wij zijn er trots op dat veel inwoners met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. Als mantelzorg niet lukt of volstaat, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die nodig is. Wij willen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen die dit nodig heeft.

Meldpunt zorgvraag
Voor iedere inwoner met een hulpvraag of inwoner die zich zorgen maakt om de gezondheid van een mede-inwoner moet duidelijk zijn waar hij/zij met zijn zorgvraag terecht kan. Een meldpunt en een casemanager dragen hieraan bij.

Eén gezin, één toegang en één plan
Tijdig ingrijpen bij probleemsituaties in gezinnen, of liever nog, deze voorkomen is van belang. Een toegankelijk loket en een alerte omgeving dragen hieraan bij. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.

Persoonlijke behandeling hulpvraag
Om vast te kunnen stellen wat iemand wel kan en wat iemand nodig heeft, en daarmee de (beperkt) beschikbare middelen zo goed en eerlijk mogelijk te benutten, wordt iedere hulpvraag persoonlijk behandeld. Om samen vast te stellen wat echt nodig is en dat ook te kunnen realiseren. In het gesprek staat de cliënt en diens zorgvraag centraal maar ook het hoe te realiseren en met welke (evt. eigen) middelen. Hierbij wordt rekening gehouden met een stapeling van de eigen bijdrage: hiervoor moet een maximum gelden binnen de gemeente.

Stimuleren samenwerking organisaties
De gemeente stimuleert een goede samenwerking tussen verschillende (hulpverlenende) organisaties om adequaat, effectief en efficiënt te kunnen handelen bij een zorgaanvraag. Zo helpt de gemeente bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer voor ouderen, kinderen en gehandicapten, om dit zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Hierbij werkt ze o.a. samen met buurgemeenten.

Ondersteuning voor mantelzorg
Mantelzorgers worden bijgestaan, om te voorkomen dat zij overbelast raken, door o.a. de ‘ mantelzorgpas’, het organiseren van een mantelzorgmarkt en door actieve on- en offline ondersteuning.

Besteding middelen zoals bedoeld
De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken. De zorgdiensten moeten scherp worden ingekocht tegen een eerlijke prijs.

Vereenvoudiging administratieve plichten en regelgeving
Gemeente en zorgaanbieders moeten gezamenlijk zorg dragen voor minder bureaucratie in de zorg. Administratieve plichten worden vereenvoudigd zodat de beschikbare middelen worden besteed waarvoor deze zijn bedoeld: het verlenen van zorg.

3.4 Waar ruimte is voor sport

Beweging draagt bij aan een goede gezondheid en een sociaal netwerk, van jong tot oud. Onze gemeente staat bekend om haar sportieve imago. Iedere inwoner moet in de gelegenheid zijn om te kunnen sporten en kan daarmee, ieder op zijn eigen wijze, symbool staan voor ‘ Friesland beweegt’.

Sport- en of spelvoorziening in iedere wijk
Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Jongeren in alle wijken moeten de beschikking hebben over een sport- en of spelvoorziening.

Bewegen als gezamenlijk initiatief
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om jongeren zoveel mogelijk te laten bewegen.

Sporten met beperking
Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.

Heerenveen TopSportstad
Topsporters kunnen een voorbeeld zijn voor kinderen en zetten onze gemeente op de kaart. Dankzij diverse sportvoorzieningen is Heerenveen al aantrekkelijk, maar wil nog aantrekkelijker worden voor topsporters. Door het beter faciliteren van huisvesting en afstemming met het mbo en hbo onderwijs. Heerenveen moet het Papendal van het Noorden worden.

3.5 Waar aandacht is voor kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Cultuur in Heerenveen is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners de geschiedenis en cultuur van Heerenveen kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Wij zijn trots op de beschermde dorpsgezichten Aldeboarn en Oranjewoud.

Tradities
Tradities en evenementen zoals de Sinterklaas en zwarte piet intocht en andere evenementen die zo passen bij onze gemeente moeten blijven behouden.

Cultuureducatie in basisonderwijs
Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.

Streven naar financiële zelfstandigheid
Culturele organisaties moeten in staat zijn om eigen inkomsten te verwerven. Voor continuïteit zal een organisatie moeten streven naar financiële zelfstandigheid. De gemeente kan het benutten van culturele faciliteiten voor diverse doelgroepen stimuleren. Subsidieaanvragen worden getoetst op de eigen inkomsten en de breedte van hun bereik.

Vermindering regelgeving
De eisen die worden gesteld aan kleinschalige evenementen worden geminimaliseerd om zo initiatieven mogelijk te houden.

3.6 Waar nieuwkomers zich aanpassen

Uitgangspunt is en blijft dat iedereen in identieke gevallen gelijk wordt behandeld en dat de wettelijke rechten en plichten in dezelfde mate op iedereen van toepassing zijn. De gemeente voert een actief en effectief beleid om de inburgering van nieuwkomers in de samenleving te bevorderen.
Verschillende nieuwkomers hebben hun eigen weg gevonden en zijn geïntegreerd in onze samenleving. Op eigen kracht. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.

Opvang in nood
Het is normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen. Zodra het daar weer veilig is, moeten zij weer terug naar hun thuisland. Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de regio tussen buurgemeenten.

Huisvesting voor statushouders
In onze gemeente leveren we ons aandeel in de huisvesting van statushouders. Afgewezen asielzoekers of illegale migranten wordt geen onderdak geboden.

Leren van de Nederlandse taal
Zodra en zolang nieuwkomers in onze gemeente zijn, passen ze zich aan. Dat betekent o.a. het leren van de Nederlandse taal. Het leren van de Nederlandse taal is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.

4. Waar je je veilig voelt

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in ons eigen huis, ons eigen dorp. Iedereen kan bijdragen aan veiligheid. Ook inwoners door verdachte of onveilige situaties te melden. Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar, bereikbaar en moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en moeten die ook durven inzetten. De inzet van vrijwilligers blijft een onmisbaar element, adequate werving van nieuwe mensen is van groot belang.

Goede bereikbaarheid politie
De politie moet goed bereikbaar zijn. Wij willen dat het mogelijk blijft om misstanden via de telefoon bij de
politie aan te kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent.

Actief samenwerken aan veiligheid
De gemeente en politie sturen actief op buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen, vooral daar waar er onveilige situaties zijn in een straat, wijk of dorp.

Brandweerzorg op orde
Voor een goed dekkingsplan van de brandweer moeten de huidige kazernes in Tjalleberd, Akkrum, Nieuwehorne en Heerenveen in bedrijf blijven en kwalitatief goed zijn, met een adequate opkomsttijd, minimaal voldoend aan de wettelijke norm. Het risicoprofiel en aandacht voor de beleving van inwoners en ondernemers is daarbij uitgangspunt.

Vroeg signalering huiselijk geweld
Bij huiselijk geweld en kindermishandeling is vroeg signalering van groot belang, betrokken professionals moeten verdachte situaties altijd melden bij Veilig Thuis.

Meldpunt vermoedens radicalisering en andere misstanden
Wij willen een gemeentelijk meldpunt waar familie, vrienden of betrokkenen vermoedens van radicalisering en anderen misstanden kunnen melden.

Preventie door strak volgen veelplegers
Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als
gebiedsontzeggingen, eventueel per winkel, park of wijk, worden gebruikt om geweld of overlast tegen te
gaan.

Geen plek voor radicalisering
Voor radicalisering, haatpredikers is in onze gemeente geen plaats. De gemeente neemt een proactieve houding aan in het voorkomen van het zaaien van haat ten koste van onze waarden en vrijheden.

Streng beleid ter voorkoming bijtincidenten honden
Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van (bijt)incidenten. De gemeente houdt een stevig beleid aan. Als hond of eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op grond van de gemeentewet in beslag genomen worden. Alle kosten kunnen op de eigenaar worden verhaald.

Meer handhavers op straat
De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen daar iets extra’s aan toe. Wij zullen erop toezien dat er, conform de wettelijke norm, tenminste tien wijkagenten in de gemeente actief zijn. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.

Ingrijpen bij overtredingen
De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden
opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal
gezag. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn
beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Vergunningen worden
geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.
De gemeente pakt drugsdealers en drugsproductie aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om drugspanden te sluiten. De gemeente heeft gericht beleid op het verminderen van overlast door verwarde en overlast gevende personen waaronder het snel kunnen toe leiden naar zorg en ondersteuning. Wij willen de burgemeester maximale ruimte geven binnen de wet aanpak woonoverlast.

Inzet van technologie
Technologie helpt om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en
helmcamera’s. Wij willen dat de gemeente, in samenwerking met partijen zoals CBS, de belastingdienst,
politie en brandweer Big Data gaat inzetten om gerichter mogelijke veiligheidsproblemen te kunnen
voorkomen. De politie inventariseert, samen met de gemeente, alle (particuliere) camera’s in de gemeente
en vraagt eigenaren actief en vooraf om medewerking bij het verkrijgen van de beelden.

Wie schade veroorzaakt, betaalt
Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

Informeren van inwoners
Het is noodzakelijk om inwoners zo direct en transparant mogelijk te betrekken bij incidenten die een risico kunnen vormen. Inwoners moeten zo snel mogelijk gewaarschuwd, betrokken en geïnformeerd worden.

Vermindering regelgeving
Waar mogelijk laat het openbaar bestuur de samenleving ruimte door ook op het veiligheidsaspect inwoners en bedrijven minder regels op te leggen.

5. Waar de gemeente er voor ons is

5.1 Waar de gemeente dienstbaar en modern is

Wij verwachten van de gemeente dat ze er voor de inwoners is, dienstbaar en passend bij deze tijd. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen inwoners hun zaken regelen, wanneer het hen uitkomt. En blijft er tijd over voor contact met inwoners daar waarvoor dat echt nodig of wenselijk is.

Klantgerichte gemeente
De gemeente is er voor inwoners, niet andersom. Wij vinden het normaal dat de gemeente er alles aan doet
om inwoners goed te helpen. Wij willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die
je niet digitaal kunt regelen. In dorpen kunnen spreekuren worden gehouden als daar behoefte aan is. Een
nieuw ID-bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk. Missie van de gemeentelijke
dienstverlening is niet te kijken wat er niet kan maar wat wel kan.

Veilige, betrouwbare digitale overheid
De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.

Benutten van digitale mogelijkheden
Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat de gemeente gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.

Transparantie in gegevens
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken. WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.

Integriteit
Wij stellen hoge eisen aan de integriteit van alle betrokkenen aan het openbaar bestuur: raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren.


5.2 Waar de gemeente je niet in de weg zit

Wij willen een compacte en krachtige overheid. De gemeente moet initiatieven die van belang zijn voor de samenleving, stimuleren en faciliteren. Uitgangspunt is vertrouwen, dus overbodige regels worden geschrapt. Daarnaast moeten inwoners in een vroeg stadium worden betrokken bij besluitvorming.

Samenwerking
De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald. In het kader van kostenefficiëntie en een effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio en medeoverheden zoals de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. In het geval dat buurgemeenten bij ons aankloppen staan we positief tegenover een fusie als dit past binnen het nodale principe.

Vertrouwen in plaats van wantrouwen
Overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet-handhaafbare regels worden geschrapt. Er is één wethouder die verantwoordelijk wordt voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk. Uitgangspunt bij het schrappen van regels is uitgaan van vertrouwen. In geval van misbruik wordt direct stevig ingegrepen.

Goede verbinding
De VVD is een lokaal gewortelde partij met goede verbinding met andere bestuurslagen zodat waar nodig grotere invloed kan worden uitgeoefend.

Burgerparticipatie
Wij gaan verder met de Heerenveense aanpak van de lokale democratie door burgerparticipatie (beter betrekken van inwoners bij gemeentelijke taken) en overheidsparticipatie (beter inspelen op initiatieven uit de samenleving).

5.3 Waar de gemeente zuinig en zinvol met belastinggeld omgaat

De afgelopen periode hebben de inwoners en ondernemers van onze gemeente fors bijgedragen aan het gezond maken van de gemeentelijke financiën. De komende periode willen wij deze inzet terugbetalen middels lagere belastingen. Wij willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

Verlaging lasten
Wij willen de reeds ingezette verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen verder voortzetten. Daarnaast willen we zo laag mogelijke kosten en daarmee tarieven voor leges en vergunningen. Extra kosten kunnen niet zomaar worden doorbelast aan de aanvrager.

Geen lasten
Wij willen dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. Bij vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoeven er geen leges te worden betaald, deze situatie is al vervelend genoeg.

Toeristenbelasting
Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor het instandhouden en verbeteren van de faciliteiten waar ook de bezoekers gebruik van maken.

Goede en transparante financiële huishouding
Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven moeten worden gedekt met structurele middelen, inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Inwoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage waaraan uitgaven zijn besteed en wat het bereikte effect is. Gemeenteschuld door middel van leningen dient te worden teruggedrongen. Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio alsook de netto schuldquote blijven op of gaan naar een aanvaardbaar niveau.